Maaari kang ma-diborsyo

nang hindi mo nalalaman!

Ang sistema ng diborsyo sa Japan at sa iyong bansa ay magka-iba.
MOVIE
Kumunsulta sa abogado o lumapit sa tamang opisina
kung may mga katanungan o pangamba.

●NGO Samahang Tumutulonga Sa mga Dayuhan
Biyernes 13:00 ~20:00
078-232-1290
gqnet@poppy.ocn.ne.jp    

●Toyonaka International Center : Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis(ATOMS)
Para sa mga taong gusto kumonsulta sa pamamagitan ng telepono    
Biyernes ng bawat linggo 11:00-16:00    
Osaka-fu, Toyonaka-shi, Tamai-chou,1-1-1-601(Etre Toyonaka 6th Floor)
Toyonaka International Center    
Telephone #: 06-6843-4343

●Samahan ng Minoh para sa Internasyonal na Kamalayan
Tuwing Martes 11:00-14:30
5-2-36, Onohara Nishi, Minoh
Minoh Multicultural Center
Telepono: 072-727-6912
Email: info@mafga.or.jp    フィリピノ語、ベトナム語は第2・第4火曜のみ
Tagalog at Vietnamese: Tuwing pangalawa at pang-apat na Martes lamang.

●京都YWCA  APT
月13時-16時/木15時-18時
京都市左京区近衛町44京都YWCA
075-451-6522
apt@kyoto.ywca.or.jp    

 

WHAT'S NEW

Isang Araw na Konsultasyon sa Telepono Ukol sa
“RIKON” (Diborsyo) para sa mga dayuhan

 Kailan:Ika 13 ng Pebrero, 2021
        10:30-16:30

Telepono: 06-6364-9950 (ang numerong ito ay para sa araw na ito lamang.)
LIBRE! Pangangalagaan ang inyong mga pribadong impormasyon.
Huwag pong mag atubiling tumawag para sainyong mga katanungan at para sa tamang impormasyon ,anumang bagay na may kinalaman sa relasyon ng mag asawa , pag hihiwalay. May mga nakalaan na tagapag salin sainyong sariling wika sa pakikipag usap sa mga espesyalista.
Inorganisa :
RIKON ALERT (Action Group for Divorce by Agreement) /Osaka Bar Association

THE HARD TRUTH

Sa Japan, kahit isa lamang sa mag-asawa ang mag-pasa ng Rehistro ng Diborsyo sa munisipyo, ang diborsyo ay maaaring maigawad o mapahintulutan. 

Ang pagkupkop o kustodiya sa bata ay maaaring matukoy sa pamamagitan lamang ng Rehistro ng Diborsyo.Ang pagkupkop o kustodiya sa bata ay maipagkakaloob sa isang magulang lamang.

Kung ang karapatang kumupkop sa bata ay naibigay sa dating asawa at sila ay nakatira sa iisang bahay, mahirap na itong mapalitan.

Kahit peke ang pirma sa Rehistro ng Diborsyo, ang dokumento ay tatanggapin sa munisipyo.

Mag-pasa ng “Rikon Fujyuri Moushide-sho” sa munisipyo upang hindi ma-diborsyo ng asawa nang hindi  nalalaman.

Kumunsulta sa abogado o lumapit sa tamang opisina kung may mga katanungan o pangamba.

RIKON

ALERT