top of page

Maaari kang ma-diborsyo

nang hindi mo nalalaman!

Ang sistema ng diborsyo sa Japan at sa iyong bansa ay magka-iba.
MOVIE
WHAT'S NEW

Para sa mga Dayuhan

Buong araw na Konsultasyon na may kinalaman sa Diborsiyo Hotline

 

Maaari sumangguni sa isang abogado Maaari ding pag-usapan ang iba pang mga isyu / problema. Bilang karagdagan sa mga legal na payo, maaari ding kumunsulta sa mga espesyalista para sa mga dayuhan tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa relasyon ng asawa at visa. Libre ang konsultasyon. Confidential ¡


 Ika 17 ng Pebrero (Sabado)2024 Mula10:30 hanggang 16:30


Telepono: 06-6364-8825

(Magagamit lamang sa araw na ito、Hindi kailangan ang reserbasyon sa konsultasyon sa telepono)

<Konsultasyong Personal o ZOOM>

  • Kumuha ng slot / Reserbasyon ( hanggang ika 14 ng Pebrero (Miyerkoles) AM10:00)

  • 50 minuto bawat isa.

Reserbasyon: 06-6843-4343  

E-mail:atoms@a.zaq.jp

(Toyonaka Kokusai Kouryuu Kyoukai : ATOMS )

Para sa “Mendan” (Personal) punta po sa “Osaka Bengoshi Kaikan” (Yodoyabashi sta.o Kitahama Sta.) 

<Online>

Facebook

@ATOMS.ToyonakaInternationalCenter

Nag organisa:”Osaka Bengoshi Kai” Osaka Bar Association / RIKON ALERT “Kyougi Rikon Mondai Kenkyuukai”(Action Group for Divorce by Agreement)

Sa mga katanungan:

RIKON ALERT Representative (Opisina) Toyonaka Kokusai Kouryuu Kyoukai( ATOMS )

※Tuwing Miyerkoles (SARADO)

TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp

Kumunsulta sa abogado o lumapit sa tamang opisina
kung may mga katanungan o pangamba.

●NGO Samahang Tumutulonga Sa mga Dayuhan
Biyernes 13:00 ~20:00
078-232-1290
gqnet@poppy.ocn.ne.jp    

●Toyonaka International Center : Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis(ATOMS)
Para sa mga taong gusto kumonsulta sa pamamagitan ng telepono    
Biyernes ng bawat linggo 11:00-16:00    
Osaka-fu, Toyonaka-shi, Tamai-chou,1-1-1-601(Etre Toyonaka 6th Floor)
Toyonaka International Center    
Telephone #: 06-6843-4343

●Samahan ng Minoh para sa Internasyonal na Kamalayan
Tuwing Martes 11:00-14:30
5-2-36, Onohara Nishi, Minoh
Minoh Multicultural Center
Telepono: 072-727-6912
Email: info@mafga.or.jp    フィリピノ語、ベトナム語は第2・第4火曜のみ
Tagalog at Vietnamese: Tuwing pangalawa at pang-apat na Martes lamang.

●京都YWCA  APT
月13時-16時/木15時-18時
京都市左京区近衛町44京都YWCA
075-451-6522
apt@kyoto.ywca.or.jp    

 

THE HARD TRUTH

Sa Japan, kahit isa lamang sa mag-asawa ang mag-pasa ng Rehistro ng Diborsyo sa munisipyo, ang diborsyo ay maaaring maigawad o mapahintulutan. 

Ang pagkupkop o kustodiya sa bata ay maaaring matukoy sa pamamagitan lamang ng Rehistro ng Diborsyo.Ang pagkupkop o kustodiya sa bata ay maipagkakaloob sa isang magulang lamang.

Kung ang karapatang kumupkop sa bata ay naibigay sa dating asawa at sila ay nakatira sa iisang bahay, mahirap na itong mapalitan.

Kahit peke ang pirma sa Rehistro ng Diborsyo, ang dokumento ay tatanggapin sa munisipyo.

Mag-pasa ng “Rikon Fujyuri Moushide-sho” sa munisipyo upang hindi ma-diborsyo ng asawa nang hindi  nalalaman.

Kumunsulta sa abogado o lumapit sa tamang opisina kung may mga katanungan o pangamba.

RIKON

ALERT

bottom of page